Historija preduzeća

Preduzeće u ovom obliku prijavljeno je u u Sudski registar, rješenjem broj U/I-27/05 od 28.09.2005. godine a kao pravni sljedbenik JKP «Sana» d.o.o. Sanski Most upisano je u Sudski registar kod Općinskog suda Bihać broj: U/I 1800/04 od 30.12.2004. godine.

Organizaciona struktura

Preduzeće posluje kao jedna cjelina iako se sastoji iz dvije komponente vodovod i kanalizacija. Vodovod je razvijeni dio preduzeća dok kanalizaciona mreža još nije dovoljno razvijena da bi samostalno poslovala.

Opis sistema

Vodovodni sistem pokriva 10731 priključaka (od tog broja 652 su pravna lica), a sastoji se od 220 km primarnog i 100 km sekundarnog vodovoda.
Glavno izvorište za snabdijevanje pitkom vodom stanovnika Sanskog Mosta je izvorište Zdena. Pored izvorišta Zdena koristimo i lokalne izvore koji snabdijevaju lokalno stanovništvo Sanskog Mosta.

Djelatnost

Javno komunalno preduzeće „VIK“ d.o.o. Sanski Most obavlja djelatnost od posebnog društvenog interesa na području grada i pruža sljedeće usluge:

-proizvodnja i distribucija vode
-odvođenje otpadnih voda
-izdavanje Saglasnosti
-detekcija kvarova
-pražnjenje septičkih jama
-otklanjanje kvarova na distributivnoj mreži

U svom poslovanju osnovni zadatak (misija) preduzeća je da u procesu snabdijevanja vodom korisnika obezbjedi:
a)obezbjeđivanje dovoljne količine vode za piće pod uslovima propisanim zakonom b)ispravnost i funkcionalnost svih objekata i uređaja vodovoda,
c)određeni kvalitet usluga koji podrazumijeva prije svega zdravstvenu ispravnost vode za piće, propisanu Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode.

U segmentu kanalizacije preduzeće vrši :
odvođenje otpadnih voda, a koje obuhvata sakupljanje iskorištenih voda od priključka a) korisnika na javnu kanalizacionu mrežu
b) održavanje kanalizacionog sistema.

Preduzeće svoju djelatnost ne obavlja na kompletnom području Sanskog Mosta. U pojedinim Mjesnim zajednicama lokalnim vodovodima upravlja grupa građana ili Mjesna zajednica.

 

Naziv Preduzeća:

JKP “VODOVOD I KANALIZACIJA” DOO

Oblik organizovanja:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Adresa:

Meše Selimovića bb

Telefon/Fax:

Tel.: 037/685-067

Oblik vlasništva:

Državni 100%

ID broj:

4263417280001

PDV broj:

263417280001

Porezni djelovodni broj:

11421139

Sudski registar:

U/I -27/05

Kod suda:

Općinski sud Bihać

Matični registarski broj:

1-5248-00

Žiro računi:

1990440003144935 Sparkasse Bank

3385402200805836 UniCredit Bank

1610350016750002 Raiffeisen Bank

 

Direktor:

mr.sci. Mensur Islamović, diplomirani pravnik